Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje nurodoma UAB „DG21“, juridinio asmens kodas: 304079090, adresas: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius, (toliau – „Įmonė“, „mes“) renkama informacija, jos rinkimo būdai ir šaltiniai, iš kurių ši informacija gaunama, taip pat veiksmai, kurių Įmonė imasi su surinkta informacija, ir priemonės, kurių imasi šiai informacijai apsaugoti. Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir (arba) naršydami Įmonės interneto svetainėje www.loophotel.lt/aero (toliau – „Svetainė“), sutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – „BDAR“) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, reikalavimų.

Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos arba prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums el. laišką adresu: [email protected].

   1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

 1. 1. Duomenų valdytojas

Svetainėje pateikiamus arba joje surinktus asmens duomenis tvarko Įmonė, todėl ji yra Svetainės Lankytojų asmens duomenų valdytoja, kaip nurodyta BDAR.

 1. 2. Privatumo politikos taikymas

Ši Privatumo politika taikoma Svetainei ir visoms Įmonės per Svetainę teikiamoms paslaugoms, neatsižvelgiant į tai, kokiais įrenginiais Svetainės lankytojas (toliau – „Lankytojas“) lankosi Svetainėje arba naudojasi Svetainės paslaugomis.

Ši Privatumo politika netaikoma Svetainėje pateiktoms nuorodoms į trečiųjų šalių svetaines, todėl patariame susipažinti su atitinkamomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, galiojančiomis ir taikomomis tokiose svetainėse.

 1. 3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Įmonė tvarko Lankytojų asmens duomenis šiais tikslais:

 1. 4. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Įmonė tvarko Lankytojų asmens duomenis, nes to reikia:

Lankytojų sutikimas kaip teisinis pagrindas naudojamas tiesioginei rinkodarai arba trečiųjų šalių prieigai prie asmens duomenų. Lankytojai gali bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis. Jei Įmonė neturi kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis, ji nutraukia tokių asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina duomenis, nebent įstatymai Įmonei nustato pareigą saugoti tokius asmens duomenis.

 1. 5. Svetainėje surinkti Lankytojų asmens duomenys

Įmonė tvarko Lankytojų asmens duomenis, gautus iš pačių Lankytojų, pateikusių tokius duomenis Svetainei ir naudojančių Svetainę bei joje teikiamas paslaugas ir funkcijas.

Be toliau nurodytų atvejų, Įmonė tvarko Lankytojų asmens duomenis, kai:

Įmonės renkamų asmens duomenų sąrašas nėra baigtinis, nes Įmonei gali prireikti rinkti papildomus asmens duomenis išimtiniais atvejais ir priklausomai nuo Lankytojo kreipimosi į Įmonę priežasties bei siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų.

Kai Lankytojai naudojasi Svetaine, Įmonė renka ir naudodama slapukus, apdoroja techninius duomenis apie Lankytojus. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir tai, kaip Įmonė juos naudoja, apsilankykite Įmonės Slapukų politikoje, kuri pateikiama Svetainėje.

Kiekvieną kartą, kai Lankytojas apsilanko Svetainėje, Įmonė renka ir tvarko šiuos techninius asmens duomenis:

Šie techniniai duomenys renkami automatiškai, be jokių papildomų Lankytojo veiksmų. Norėdami sužinoti, kaip kontroliuoti renkamų duomenų apimtį, apsilankykite Įmonės Slapukų politikoje, kuri pateikiama Svetainėje.

 1. 6. Asmens duomenų saugojimas

Lankytojų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Asmens duomenys saugomi:

Ilgesnis Lankytojo asmens duomenų saugojimas gali būti atliekamas tik tada, kai:

 1. 7. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Lankytojų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip perduodami trečiosioms šalims neturint jokio teisinio pagrindo ir nebus naudojami kitais, nei šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Įmonė, vadovaudamasi šia Privatumo politika, nenaudoja Lankytojų asmens duomenų jokiais kitais būdais. Tačiau Įmonė pasilieka teisę pateikti informaciją apie Lankytoją, jei Įmonė privalo tai padaryti pagal įstatymus arba reikalaujant veikiančių teisėsaugos ar prokuratūros institucijų. Įmonė gali pasitelkti trečiąsias šalis Lankytojų asmens duomenims tvarkyti ir šiuo tikslu perduoti informaciją apie Lankytojus kitiems juridiniams asmenims, laikydamasi šioje Privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

Lankytojų asmens duomenys gali būti perduodami šioms trečiosioms šalims:

 1. 8. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas jam sutikus bei teikiant informacinės visuomenės paslaugas yra teisėtas, jei nepilnamečiui yra ne mažiau kaip 16 metų. Jei toks nepilnametis yra jaunesnis nei 16 metų, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai ar globėjai, todėl:

 1. TIESIOGINĖ RINKODARA

Įmonė tvarko Lankytojų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais šiais atvejais:

Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome šiuos Lankytojų duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.

Lankytojas, sutikdamas gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba prenumeruoti naujienlaiškius, sutinka gauti šiuos pranešimus:

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais šiais būdais:

Informuojame, kad bet kuriuo metu galite atsisakyti gauti mūsų naujienlaiškius ar kitus reklaminius pranešimus, spustelėję jų nuorodą mūsų siunčiamuose naujienlaiškiuose ir (arba) kituose pranešimuose.

Taip pat galite bet kada atsisakyti gauti informaciją apie renginius ar bet kokią kitą mūsų siunčiamą informaciją išsiųsdami el. laišką adresu [email protected].

 1. SVETAINĖS LANKYTOJŲ TEISĖS

Lankytojams suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga. Šios teisės yra:

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, siųskite mums el. laišką adresu: [email protected] arba tiesiogiai paštu. Gavę Jūsų prašymą, galime paprašyti pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat bet kokią papildomą informaciją, kurios mums prireiks prašymui patenkinti, ir kurią, nustačius tapatybę, įsipareigojame ištrinti.

Gavę Jūsų prašymą, atsakymą pateiksime per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo ir visų atsakymui parengti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime, kad to reikia, sustabdysime Jūsų asmens duomenų saugojimą, išskyrus tokį saugojimą, kol Jūsų prašymas bus išspręstas. Jei teisėtai atšaukėte savo sutikimą, nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus šioje Privatumo politikoje ir teisės aktuose numatytus atvejus, kai tolesnis Jūsų duomenų tvarkymas privalomas pagal galiojančius teisės aktus, mūsų teisines prievoles, teismo sprendimus arba privalomus valdžios institucijų nurodymus.

Atsisakydami vykdyti jūsų reikalavimą, aiškiai nurodysime tokio atsisakymo priežastis.

Jei nesutinkate su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų prašymą, galite pateikti skundą kompetentingai valstybės institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt). Visais atvejais rekomenduojame susisiekti su mumis prieš pateikiant oficialų skundą, kad galėtume rasti tinkamą sprendimą.

 1. DUOMENŲ APSAUGA

Įmonė, įgyvendindama technines ir organizacines priemones, saugo Lankytojų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neleistinos prieigos, jų atskleidimo ar pakeitimo.

Įmonė rekomenduoja Lankytojams laikytis šių minimalių asmens duomenų apsaugos priemonių:

Bet kokios informacijos perdavimas internetu negali būti visiškai saugus. Nors Įmonė stengiasi apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, neįmanoma užtikrinti visiško saugumo, kai Lankytojai pateikia duomenis Svetainėje. Lankytojai turi prisiimti riziką, susijusią su asmens duomenų perdavimu Svetainei.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo, galinčio kelti rimtą grėsmę Lankytojų teisėms ar laisvėms, atveju ir nustačius aplinkybes, kuriomis buvo gauta neteisėta prieiga prie asmens duomenų, Įmonė nedelsdama informuos Lankytoją.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Įmonė gali atnaujinti šią Privatumo politiką. Įmonė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, pateikdama naują Privatumo politikos versiją Svetainėje, kartu nurodydama atliktų pataisymų datas. Lankytojai turėtų suprasti, kad toliau naudodamiesi Svetaine po Privatumo politikos atnaujinimų jie sutinka su atliktais pakeitimais.

Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata yra negaliojanti arba netaikytina, ši nuostata neturi įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Ši Privatumo politika taikoma nuo tos dienos, kai yra paskelbiama Svetainėje.