Naudojimo politika

1. PREAMBULĖ

1.1. Sveiki atvykę į www.loophotel.aero (toliau – „Svetainė“) interneto svetainę, kurią valdo UAB „DG21“, įmonės kodas: 304079090, adresas: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius (toliau – „Savininkė„).

1.2. Ši Svetainės naudojimo politika (toliau – “Svetainės naudojimo politika”) nustato Svetainės naudojimo taisykles ir reikalavimus bei reglamentuoja Naudotojo ir Savininkės sutartinius santykius.

1.3. Svetainės naudojimo politika įsigaliojo 2014 m. lapkričio 28 d.

2. SĄVOKOS

2.1. Šioje Svetainės naudojimo politikoje pateikiamos sąvokos ir pasakymai turi toliau nurodytas reikšmes ir taikomi kituose Svetainės naudojimo politikos dokumentuose apibrėžimams, parašytiems iš didžiosios raidės (išskyrus asmeninius įvardžius, kurie gali būti rašomi tiek didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis), jei jie neapibrėžti kitaip:

„Slapukų politika“ tai slapukų naudojimo reikalavimai ir taisyklės. Slapukų politiką galite perskaityti čia.
„Savininkė“ tai UAB „DG21“, kuri valdo svetainę.
„Asmeninė informacija“ tai informacija apie Naudotoją, kuri yra asmeniškai identifikuojama, pavyzdžiui, Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ar telefono numeris, taip pat kita nevieša informacija, susijusi su pirmiau minėta informacija.
„Privatumo politika“ tai informacijos (įskaitant informaciją apie Naudotojus), susijusios su naudojimusi Svetaine ir Svetainės paslaugomis, rinkimo, saugojimo ir tvarkymo taisyklės ir reikalavimai.
„Intelektinės nuosavybės teisės“ tai visos teisės, susijusios su išradimais, patentais, prekių ženklais, pramoniniu dizainu, geografinėmis kilmės vietos nuorodomis, autorių teisėmis, prestižu ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios gali egzistuoti dabar arba atsirasti vėliau, taip pat visos jų paraiškos ir registracijos, atnaujinimai ir pratęsimai pagal bet kurios šalies, teritorijos ar kitos jurisdikcijos įstatymus.
„Svetainė“ tai interneto svetainė www.loophotel.aero ir visi susiję šios interneto svetainės papildomi domenai.
„Svetainės paslaugos“ tai visos ir bet kokios Svetainėje prieinamos paslaugos (jei tokių yra), kurias teikia Savininkė.
„Naudotojas“, „Jūs“ tai (1) asmuo, kuris naudojasi Svetaine savo vardu, arba (2) asmuo, kuris naudojasi Svetaine juridinio asmens (įmonės, bendrovės, organizacijos ir pan.) vardu. Naudojimasis šia Svetaine reiškia Svetainės atidarymą, naršymą, duomenų ir informacijos iš Svetainės rinkimą, naudojimąsi Svetainės paslaugomis (jei tokių yra), paslaugų užklausų ar paieškos formų pildymą (jei tokių yra) ir (arba) naudojimąsi Svetaine bei jos turiniu bet kokiu kitu būdu.

2.2. Svetainės naudojimo politikoje vartojamos sąvokos, pradedamos rašyti didžiąja raide, neapibrėžtos šioje Svetainės naudojimo politikoje, bet apibrėžtos kituose Svetainės naudojimo politikos dokumentuose arba kituose reikalavimuose ir gairėse, kuriuos galima rasti Svetainėje.

3. SVETAINĖS NAUDOJIMO POLITIKA IR SVETAINĖS DOKUMENTAI

 1. 3.1. Svetainėje pateiktoje informacijoje, įsipareigojimuose, reikalavimuose, rekomendacijose ir toliau nurodytuose dokumentuose aprašomos sąlygos, kuriomis vadovaudamiesi galite naudotis Svetaine, Svetainės paslaugomis ir Svetainėje prieinamomis paslaugomis (tolesnis išvardijimo eiliškumas nereiškia, kad suteikiama pirmenybė atskiriems Svetainės naudojimo politikos dokumentams):
  3.1.1. Svetainės naudojimo politika;
  3.1.2. Privatumo politika;
  3.1.3. Slapukų politika.
  3.2. Esant prieštaravimams tarp Svetainėje pateiktos informacijos, įsipareigojimų, reikalavimų, gairių ir pirmiau nurodytų Svetainės naudojimo politikos dokumentų nuostatų, pirmenybė teikiama pirmiau nurodytų Svetainės naudojimo politikos dokumentų nuostatoms.

4. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. 4.1. Svetainės naudojimo politikos nuostatos turi būti taikomos visiems dokumentams, sudarantiems Svetainės naudojimo politiką, nepriklausomai nuo to, ar tokiuose dokumentuose pateikiama aiški nuoroda, išskyrus atvejus, kai atitinkamame Svetainės naudojimo politikos dokumente arba Svetainėje nurodyta kitaip.
  4.2. Nuorodos į šioje Svetainės naudojimo politikoje arba tam tikrame dokumente, sudarančiame Svetainės naudojimo politiką, pateiktus straipsnius, punktus, nuostatas ir sąlygas yra nuorodos į konkretaus dokumento, kuriame yra tokia nuoroda, straipsnius, punktus, nuostatas ir sąlygas, jeigu konkrečiai nenurodyta kitaip. Kiekvieną kartą, kai Svetainės naudojimo politikoje vartojami žodžiai „apima“, „įskaitant“ arba panašios reikšmės žodžiai, laikoma, kad po jų seka žodis „neapsiribojant“. Straipsnių antraštės yra naudojamos patogumo sumetimais ir neturi įtakos šios Svetainės naudojimo politikos interpretavimui.

5. SUTIKIMAS SU SVETAINĖS NAUDOJIMO POLITIKA IR TINKAMUMAS

 1. 5.1. Prieš naudodamiesi Svetaine, peržiūrėkite Svetainės naudojimo politiką. Kiekvienas asmuo turėtų tinkamai įvertinti Svetainės naudojimo politikos nuostatas ir reikalavimus bei savo galimybes jų laikytis, įskaitant tai, ar kiekviena Svetainės naudojimo politikos sąlyga ir reikalavimas jam (jai) atskirai yra priimtini. Jei bet kuri (arba bent viena) Svetainės naudojimo politikos sąlyga ir (arba) reikalavimai Jums nėra priimtini, Jums neleidžiama naudotis Svetaine ir Svetainės paslaugomis.
  5.2. Bet koks naudojimasis Svetaine, įskaitant Svetainės naršymą, informacijos ir duomenų iš Svetainės rinkimą, laikomas pripažinimu ir sutikimu su visomis Svetainės naudojimo politikos nuostatomis. Jei nesutinkate su bet kuria iš šių Svetainės naudojimo politikos sąlygų, turėtumėte nedelsdami nustoti naudotis Svetaine ir (arba) Svetainės paslaugomis.
  5.3. Nei vienas Naudotojas negali visiškai ar iš dalies nukrypti nuo Svetainės naudojimo taisyklių taikymo remdamasis sutartimi, vienašaliu aktu ar kitu būdu, išskyrus atvejus, kai jam aiškiai leidžiama nukrypti nuo tam tikrų Svetainės naudojimo politikos nuostatų.

6. SANTYKIAI SU SAVININKE / JOKIŲ GARANTIJŲ

 1. 6.1. Savininkė talpina, prižiūri ir tvarko Svetainę, suteikia Naudotojams reikiamą infrastruktūrą naudotis Svetaine, tačiau Svetainė ir Svetainės paslaugos teikiamos tokios, „kokios yra“ ir tokios, „kokios yra prieinamos“. Svetainei, jos turiniui ir Svetainės paslaugoms nesuteikiama jokia aiški ar numanoma garantija, pareiškimas, patvirtinimas ar bet kokios kitos rūšies garantija (įskaitant, bet neapsiribojant, numanomomis perkamumo, tinkamumo tam tikram tikslui ir teisių nepažeidimo garantijomis), nebent Savininkei ir jums taikomi privalomi teisiniai reikalavimai numato kitaip.
  6.2. Pripažįstate ir sutinkate, kad šia Svetaine, bet kokiu ir visu jos turiniu bei prieinamomis Svetainės paslaugomis naudojatės savo rizika.
  6.3. Ši Svetainės naudojimo politika ar vėlesnis naudojimasis Svetaine nebus aiškinamas kaip sukuriantis ar numatantis bet kokius santykius ar susitarimus tarp Naudotojo ir Savininkės dėl partnerystės, išskyrus atvejus, kai aiškiai susitarta kitaip.
  6.4. Jei Svetainėje yra kokia nors paslaugų užsakymo ar paslaugų paieškos forma, tokios formos užpildymas Svetainėje yra tik informacinio pobūdžio ir nereiškia tokių paslaugų užsakymo ir (arba) sutikimo atlikti užsakymą bei nesukuria jokių santykių ar susitarimo tarp Naudotojo ir Savininkės. Savininkė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad atsakytų į tokį prašymą per pagrįstą laiko tarpą, tačiau to daryti neprivalo. Be to, Savininkė pasilieka teisę neatsakyti į jokį Naudotojo prašymą, nebent tai prieštarautų galiojantiems taikomiems teisiniams reikalavimams. Tolesni Naudotojo ir Savininkės santykiai, susiję su bet kokių paslaugų teikimu, gali būti aptarti atskiru šalių susitarimu.
  6.5. Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines ar trečiąsias šalis ir Savininkė nėra atsakinga už jokią informaciją, patalpintą tokiose svetainėse ir už jokias paslaugas, kurias tokios trečiosios šalys teikia šiose svetainėse.

7. DRAUDŽIAMI VEIKSMAI SVETAINĖJE

 1. 7.1. Naudodamiesi Svetaine ir (arba) Svetainės paslaugomis, negalite ir sutinkate neatlikti jokių toliau išvardytų veiksmų:
  7.1.1. pateikti klaidinančią, melagingą ar netikslią informaciją apie Jus ir paslaugų prašymus;
  7.1.2. naudoti Svetainę bet kokiu būdu, galinčiu pakenkti bet kuriam asmeniui, jo nuosavybei ar teisėtiems interesams;
  7.1.3. imtis bet kokių veiksmų, dėl kurių Svetainės infrastruktūrai tektų arba, Savininkės nuožiūra, gali tekti nepagrįstai didelė ar neproporcingai didelė apkrova;
  7.1.4. bandyti keisti, versti, adaptuoti, redaguoti, dekompiliuoti, išardyti ar atvirkštiniu būdu modifikuoti bet kokią Savininkės naudojamą programinę įrangą, susijusią su Svetaine ar Svetainės paslaugomis;
  7.1.5. nenaudoti programinės įrangos:
  7.1.5.1. kuri kokiu nors būdu išjungtų arba sutrikdytų Svetainės ar bet kokios programinės įrangos, mikroprogramos, techninės įrangos, kompiuterių sistemų ar tinklų veikimą;
  7.1.5.2. kuri paprastai vadinama „virusais“ arba „kompiuteriniais kirminais“ ir (arba) kurių tikslas yra išjungti, sutrikdyti, pakenkti Svetainei ir (arba) Svetainės veikimui ar bet kurios kitos programinės įrangos, mikroprogramos, techninės įrangos, kompiuterių sistemos ar tinklo veikimui;
  7.1.5.3. kuri leistų Jums ar bet kuriam kitam asmeniui prisijungti prie Svetainės, kad išjungtumėte ar sutrikdytumėte Svetainės ar kitų svetainių, programinės ar techninės įrangos veikimą arba perduotumėte informaciją (pavyzdžiui, „spąstai“, „prieigos kodai“, „galinis priėjimas“, „šnipinėjimo programos“ ir t. t.); arba
  7.1.5.4. kurioje yra kitų kenksmingų ar kenkimo procedūrų ar mechanizmų, dėl kurių Svetainė ir (arba) programinė įranga, mikroprogramos, techninė įranga, kompiuterių sistemos ar tinklai nustotų veikti arba būtų pažeistas ar sugadintas Svetainės turinys, programinė įranga, programos, fizinė įranga ar ryšiai arba kitaip sutrikdyta Svetainės, Savininkės, Naudotojų ar bet kurios kitos trečiosios šalies veikla.
  7.1.6. platinti šlamštą, nepageidaujamus ar masinius elektroninius pranešimus, grandininius laiškus, piramidinius planus ar bet kokį kitą turinį, kuris elektroninių ryšių naudotojų paprastai yra nepageidaujamas;
  7.1.7. naudoti bet kokią programinę įrangą ar kitas automatizuotas priemones prieigai prie Svetainės ir informacijos rinkimui be aiškaus raštiško Savininkės sutikimo; kartoti bet kokius veiksmus, nuo kurių Savininkė prašė susilaikyti, nepriklausomai nuo to, ar tokie veiksmai aiškiai draudžiami Svetainės naudojimo politikoje, ar ne;
  7.1.8. apsimesti ar klaidingai nurodyti savo priklausomybę kokiam nors asmeniui ar organizacijai;
  7.1.9. kopijuoti, modifikuoti ar platinti Svetainės turinį be aiškaus išankstinio Savininkės raštiško sutikimo;
  7.1.10. teikti bet kokią informaciją Savininkės vardu trečiosioms šalims be išankstinio atitinkamo asmens raštiško sutikimo;
  7.1.11. pažeisti kitas Svetainės naudojimo politikos ir (arba) taikomų teisės aktų nuostatas.
  7.2. Neapribojant kitų teisių gynimo priemonių, sutinkate, kad bet kurios iš pirmiau nurodytų taisyklių ar bet kurių kitų Svetainės naudojimo politikos nuostatų pažeidimas suteiks Savininkei teisę įspėti jus, apriboti, sustabdyti ar nutraukti mūsų paslaugų teikimą (įskaitant Svetainės paslaugas), apriboti ar uždrausti prieigą prie Svetainės ir Jūsų veiklą joje ir (arba) bet kuriuo metu imtis techninių ir teisinių priemonių, kurios neleistų Jums naudotis Svetaine. Sutinkate, kad Savininkė vienašališkai nuspręs, ar pažeidėte Svetainės naudojimo politiką, ir įsipareigojate priimti bet kokį Savininkės sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

8. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

 1. 8.1. Savininkė arba, jei aiškiai nurodyta, trečiosios šalys išlaiko intelektinės nuosavybės teises į Svetainę ir jos turinį, kiek tai yra įmanoma pagal įstatymus, taikomus Svetainės naudojimo politikoje. Visos teisės yra saugomos visame pasaulyje. Negalite modifikuoti, kopijuoti, atgaminti, skelbti, įkelti, siųsti, perduoti, parduoti, kurti antrinius kūrinius, naudoti ar platinti Svetainės, Svetainės turinio, įskaitant tekstą, grafiką, kodą ir (arba) programinę įrangą, ar bet kokį kitą turinį, išskyrus atvejus, kai Savininkė suteikė raštišką leidimą tokiems veiksmams arba kai tokie veiksmai Svetainės naudojimo politikoje yra aiškiai leidžiami konkrečiomis aplinkybėmis. Tačiau asmeniniam ir ne komerciniam naudojimui galite atsispausdinti ir (arba) atsisiųsti atskirus Svetainės puslapius, su sąlyga, kad nepakeisite ir nepašalinsite jokių žymų apie autorių ir nuosavybės teises.
  8.2. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Savininkei priklauso visos Svetainės Intelektinės nuosavybės teisės ir kad, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Svetainės naudojimo politikoje, jūs neįgyjate jokių Svetainės Intelektinės nuosavybės teisių.
  8.3. Visi Svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženklai yra Savininkės nuosavybė ir Savininkė teisėtai juos naudoja. Svetainės naudojimo politika nesuteikia jokių teisių naudoti tokius prekių ir (arba) paslaugų ženklus.
  8.4. Svetainės turinys gali būti cituojamas su sąlyga, kad gautas išankstinis raštiškas Savininkės sutikimas ir turinio šaltinis nurodytas tinkamai.

9. SVETAINĖS NAUDOJIMO POLITIKOS IR SVETAINĖS PASLAUGŲ PAKEITIMAI

 1. 9.1. Savininkė pasilieka teisę savo nuožiūra, iš anksto nepranešusi, peržiūrėti (keisti, taisyti, papildyti, atšaukti, anuliuoti), Svetainės naudojimo politiką, bet kurią jos dalį ar bet kokią susijusią informaciją, o apie Svetainės naudojimo politikos pakeitimus Savininkė praneša prieš paskelbdama juos Svetainėje. Pakeista Svetainės naudojimo politika ar bet kuri jos dalis laikoma galiojančia ir taikoma nuo to momento, kai ji paskelbiama Svetainėje, išskyrus atvejus, kai tokiuose pakeitimuose numatyta kitaip. Savininkė nėra atsakinga už jokią žalą ir Jūsų, arba bet kokių trečiųjų šalių, patirtus neigiamus padarinius dėl nežinojimo apie Svetainės naudojimo politikos pakeitimus. Todėl rekomenduojame periodiškai tikrinti Svetainės naudojimo politiką dėl pakeitimų. Jei po bet kokio Svetainės naudojimo politikos ar bet kurios jos dalies pakeitimo nesutinkate su atitinkamais pakeitimais, galite prašyti nutraukti naudojimąsi Svetaine.
  9.2. Nuoroda į Svetainės naudojimo politiką arba į bet kurį Svetainės naudojimo politiką sudarantį dokumentą reiškia nuorodą į tuo metu galiojantį Svetainės naudojimo politikos arba ją sudarančio dokumento leidimą, nebent aiškiai nurodyta kitaip.
  9.3. Savininkė pasilieka teisę vienašališkai keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, anuliuoti ar nutraukti bet kurią Svetainės ir (arba) Svetainės paslaugų teikimo dalį be išankstinio įspėjimo.

10. PRANEŠIMAI IR KOMUNIKACIJA

 1. 10.1. Jei raštu nenurodysite kitaip arba kitaip nenurodyta konkrečiame Svetainės naudojimo politiką sudarančiame dokumente, su jumis bendrausime el. paštu. Sutinkate gauti iš mūsų pranešimus elektroniniu būdu ir sutinkate, kad šie elektroniniai pranešimai yra saugūs ir atitinka visus teisinius reikalavimus, kaip ir komunikacija raštu. Laikoma, kad pranešimą gavote, kai Savininkė išsiunčia jį el. pašto adresu, kurį nurodėte Svetainėje.
  10.2. Visi Savininkei skirti pranešimai, turintys teisinę galią šiai Svetainės naudojimo politikai, turi būti rašytiniai ir įteikiami asmeniškai arba patvirtintu pristatymu nurodytu adresu: [email protected]; 9 pastatas, Vantage West, Centrinis parkas, Dublinas 18, D18 FT0C. Tokie pranešimai Savininkei laikomi galiojančiais nuo jų gavimo momento.

11. ATSAKOMYBĖ

 1. 11.1. Jei pažeidžiate šioje Svetainės naudojimo politikoje ar kitame Svetainės naudojimo politikos dokumente numatytus įsipareigojimus, privalėsite atlyginti Savininkei ar kitai trečiajai šaliai patirtą žalą bei atlyginti visus dėl tokio pažeidimo Savininkės ar trečiosios šalies patirtus nuostolius, išlaidas ir sąnaudas. Nuostolių atlyginimas neatleidžia Jūsų nuo tolesnių prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, kurie nurodyti šioje Svetainės naudojimo politikoje ar kitame Svetainės naudojimo politikos dokumente.
  11.2. Pagal šią Svetainės naudojimo politiką arba kitą Svetainės naudojimo politikos dokumentą, Savininkė jokiu atveju nėra atsakinga Jums ar trečiosioms šalims dėl:
  11.2.1. bet kokios patirtos netiesioginės ar atsitiktinės žalos;
  11.2.2. bet kokių patirtų pajamų, verslo galimybių, prestižo, verslo ar pelno praradimo nuostolių (tiesioginiai ar netiesioginiai);
  11.3. Jei taikomos privalomų teisės aktų nuostatos numato kitaip, kai kurie arba visi šiame 11 skyriuje nurodyti apribojimai ir išimtys gali būti netaikomi.

12. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 1. 12.1. Jeigu privalomi Lietuvos Respublikos įstatymai, įskaitant privalomas Europos Sąjungos įstatymų nuostatas, nereikalauja kitaip, Svetainės naudojimo politika ir teisiniai ryšiai, susiję su šia Svetainės naudojimo politika (įskaitant klausimus, susijusius su sutarties sudarymu, galiojimu, negaliojimu, vykdymu, nutraukimu ir panaikinimu), reglamentuojami ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
  12.2. Visi ir bet kokie ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kylantys iš Svetainės naudojimo taisyklių ar susiję su jomis, jų pažeidimu, nutraukimu, panaikinimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Savininkės registruotos buveinės vietą.

13. KITOS SĄLYGOS

 1. 13.1. Savininkė negarantuoja informacijos, pateikiamos šioje Svetainėje, tikslumo, išsamumo ar aktualumo, išskyrus tokį informacijos tikslumą, išsamumą ir aktualumą, kurio reikalauja taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Medžiaga, pateikiama šioje Svetainėje, yra tik bendro pobūdžio, ja nereikėtų pasikliauti ir remtis kaip vieninteliu sprendimų priėmimo pagrindu, nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar naujesniais informacijos šaltiniais. Riziką dėl pasikliovimo šioje Svetainėje pateikta medžiaga prisiimate Jūs.
  13.2. Pripažįstate ir sutinkate, kad Jums patariama saugoti svarbius duomenis, elgtis atsargiai ir jokiu būdu nepasikliauti vien tinkamu Svetainės paslaugų veikimu ar funkcionavimu.
  13.3. Jeigu bet kokia Svetainės naudojimo politikos dokumento nuostata prieštarauja teisės aktų reikalavimams ar prieštarauti pradeda iš dalies pakeitus dokumentą arba negalioja dėl kitų priežasčių, tai neturi įtakos kitų atitinkamo Svetainės naudojimo politikos dokumento nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Savininkė nedelsdama ją pakeis teisiškai galiojančia nuostata, kuri savo esme turės atitikti negaliojančios atitinkamo Svetainės naudojimo politikos dokumento nuostatos paskirtį.
  13.4. Jūs neturite teisės perleisti (perduoti) Svetainės naudojimo politikos ir (arba) savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš jos arba susijusių su ja, be išankstinio raštiško ir aiškaus Savininkės sutikimo. Tačiau Savininkė turi teisę be papildomo Jūsų sutikimo (ši nuostata laikoma pakankamu sutikimu) perleisti (perduoti) bet kokias teises ir pareigas pagal Svetainės naudojimo politikos dokumentus subjektui, kuris susijungia (konsoliduojasi) su Savininke arba įsigyja iš esmės visą Savininkės turtą ar akcijas. Tokio perleidimo atveju Svetainės naudojimo politikos sąlygos bus privalomos perėmėjams. Bet koks neautorizuotas perleidimas yra niekinis ir laikomas šios Svetainės naudojimo politikos pažeidimu.

14. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei norite pranešti apie Svetainės naudojimo politikos pažeidimą, turite klausimų arba Jums reikia pagalbos, susijusios su Svetainės naudojimo politika, susisiekite su Savininke toliau nurodytais būdais:

 

El. paštas: [email protected]
Telefonas: +370 5 252 57 37, +370 6 617 77 21